Polska Akademia Zdrowia

O Akademii

Misją Polskiej Akademii Zdrowia jest pomagać ludziom

i dzielić się wiedzą jak żyć zdrowo.

PAZ jest Stowarzyszeniem działającym na zasadzie

"Non Profit".

Nazwa, teren działania i charakter prawny.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polska Akademia Zdrowia”. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej - „PAZ”

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Data założenia Stowarzyszenia - 06.11.2013 r. Data rejestracji - 19.02.2014 r. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

- Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

- Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

- Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji

  celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

- Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.

- Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały.

PAZ opiera swą działalność na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i działalności społecznej swoich członków.

 

Polska Akademia Zdrowia

ul. Wróblewskiego 19A/lok.30, 93-578 Łódź

KRS 0000498746, NIP 813-36-87-141, Regon 181077284

Nr konta bankowego: 75 8642 1126 2012 1142 4048 0001

 

WPŁATY Z KONT ZAGRANICZNYCH W OBCEJ WALUCIE:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

ul. Mickiewicza 7

38-500 Sanok

PL 75 8642 1126 2012 1142 4048 0001

SWIFT: POLUPLPR

 

W przypadku darowizn proszę o wpisanie w tytule przelewu: "darowizna".

Opłać składkę lub przekaż darowiznę