Polska Akademia Zdrowia

Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Polskiej Akademii Zdrowia

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i korzystania z Serwisu Polskiej Akademii Zdrowia

 

 

Spis treści

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

Rozdział 2: Definicje

 

Rozdział 3: Rejestracja w Serwisie www.paz.org.pl

 

Rozdział 4: Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

www.paz.org.pl

 

Rozdział 5: Warunki zawarcia i rozwiązywania umów

 

Rozdział 6: Postępowanie reklamacyjne

 

Rozdział 7: Dane osobowe polityka prywatności

 

Rozdział 8: Prawa autorskie

 

Rozdział 9: Odpowiedzialność

 

Rozdział 10: Postanowienia końcowe

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

Serwis Polskiej Akademii Zdrowia (zwany dalej Serwis www.paz.org.pl lub PAZ) jest portalem internetowym dostępnym

pod adresem www.paz.org.pl i jego subdomenami. Jest portalem prozdrowotnym i proekologicznym umożliwiającym swoim

Użytkownikom uzyskanie informacji o zdrowym stylu życia, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i informacji na swój

temat oraz korzystanie z produktów i usług oferowanych przez ADMINISTRATORA i Partnerów Serwisu.

Właścicielem Serwisu www.paz.org.pl oraz domeny www.paz.org.pl jest Stowarzyszenie "Polska Akademia Zdrowia" z siedzibą

w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 11b/9, 35-234, REGON 181077284, NIP 813-36-87-141, zwany dalej ADMINISTRATOR.

Regulamin Serwisu www.paz.org.pl - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki

użytkowania Serwisu www.paz.org.pl, prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług

drogą  elektroniczną, rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i w sposób konwencjonalny, zasady

ochrony danych osobowych, warunki przesyłania informacji handlowych, zasady określające zakres odpowiedzialności

Administratora z tytułu świadczenia  usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą

elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne

z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

 

Rozdział 2. Definicje

§2

Poprzez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta

z zasobów i funkcji Serwisu www.paz.org.pl.

Członek – Użytkownik, który poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej zobowiązał się do

przestrzegania niniejszego Regulaminu i uzyskał dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną lub z usług świadczonych

w sposób konwencjonalny przez Serwis www.paz.org.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Serwisu www.paz.org.pl, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

lub uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Administrator – Polska Akademia Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.

Partner Serwisu - dostawca towarów lub usług ­przeznaczonych dla Członków, dostarczanych za pośrednictwem Serwisu

www.paz.org.pl lub na zlecenie ADMINISTRATORA, na rynkowych lub preferencyjnych warunkach, lub w celu współpracy gospodarczej.

Zasoby serwisu – informacje, usługi, funkcje zawarte w serwisie.

Subdomena – dostępny tylko Członkom, indywidualny adres internetowy w domenie www.paz.org.pl, zawierający nazwę

Członka przez niego nadaną podczas rejestracji.

Wizytówka elektroniczna – zakładka na stronie w subdomenie Członka zawierająca jego imię i nazwisko, oraz inne funkcje

jak: logowanie na podstronę klubową, przekierowanie na jego profil, przekierowanie na podstronę „zostań Członkiem”;

Profil - podstrona w subdomenie Członka, na której za pośrednictwem ADMINISTRATORA może on umieścić na warunkach

określonych w Regulaminie swoje zdjęcie, informacje o sobie, hobby, pracy, biznesie, itp. Usługi - usługi oferowane

użytkownikom Serwisu www.paz.org.pl świadczone przez  ADMINISTRATORA na zasadach określonych Regulaminem;

10. Administrator Bezpieczeństwa Danych – Administrator serwisu www.paz.org.pl

11. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - PAZ

12. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

(tekst jednolity z dnia 16.08.2007 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1095).

 

Rozdział 3. Rejestracja w Serwisie www.paz.org.pl

§3

Rejestracja w Serwisie www.paz.org.pl oznacza akceptację Regulaminu i tym samym zawarcie umowy świadczenia

usług drogą elektroniczną. Użytkownik rejestruje się w celu subskrypcji newslettera, lub uzyskania statusu Członka.

Procedura rejestracji w celu subskrypcji newslettera: a/ przesłanie do Administratora wypełnionego formularza rejestracyjnego

po zaakceptowaniu Regulaminu, b/ email potwierdzający rejestrację wysłany przez Administratora.

Procedura rejestracji w celu uzyskania statusu Członka: a/przesłanie do Administratora wypełnionego wniosku

rejestracyjnego po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu www.paz.org.pl oraz Regulaminu PAZ b/ email potwierdzający

rejestrację wysłany przez Administratora. Rejestrując się w Serwisie www.paz.org.pl Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie

warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek

z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do rozwiązania umowy przesyłając

wiadomość email „za potwierdzeniem” do Administratora. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych

w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą

wyrażoną przy akceptacji niniejszego Regulaminu podczas rejestracji w Serwisie www.paz.org.pl. Administrator przetwarza

dane użytkownika zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie www.paz.org.pl

możliwe jest wobec Członka, który: a/ zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu, b/ wyraża zgodę

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu c) potwierdza autentyczność danych

podanych w formularzu rejestracyjnym, d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto

pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych aktualnościach w Serwisie www.paz.org.pl, przerwach

technicznych w działaniu serwisu www.paz.org.pl, zmianach w Regulaminie. W przypadku Członka wyraża on zgodę

na prezentację danych osobowych w Elektronicznej wizytówce i Profilu.

 

Rozdział 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

www.paz.org.pl

§4

Usługi świadczone przez Administratora polegają na udostępnianiu Użytkownikowi drogą elektroniczną zasobów Serwisu

www.paz.org.pl, oraz linkowanie do portali i sklepów Partnerów Produktowych, z którymi Administrator zawarł umowy

o współpracy. Usługi świadczone przez Administratora mogą być płatne lub bezpłatnie. Administrator zastrzega sobie

możliwość zmian rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, jak również możliwość stosowania

różnych cen w wybranych przez siebie okresach. Informacje o zmianach Administrator będzie przesyłał na podane adresy

e-mail i taka forma uznana jest za obowiązującą. Pakiet Członkowski to usługa przeznaczona jest dla Użytkownika,

który uzyskał status Członka oraz zawarł umowę współpracy z PAZ. Pakiet Członkowski obejmuje newsletter, wizytówkę

elektroniczną, profil Użytkownika, oraz przekierowanie na subdomenę lub konto Członka, ewentualnie przekierowanie na inne

portale, sklepy internetowe, z którymi Administrator podjął współpracę. Subdomena może być zakładana tylko

i wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny. W Profilu Członek zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:

wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości lub zablokować konto

Użytkownika do wyjaśnienia sprawy, lub skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 5. ust. 2. W przypadku

pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych,

Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. W profilu Członek

nie może promować innych portali, sklepów i firm, jeżeli ich produkty i usługi są konkurencyjne do

produktów i usług promowanych w Serwisie www.paz.org.pl. Newsletter - w ramach, której Administrator za pośrednictwem poczty

elektronicznej wysyła Użytkownikowi informacje z Serwisu www.paz.org.pl oraz informacje handlowe, w rozumieniu ustawy

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

Zamówienie usługi Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie dodatkowych przesyłek zawierających

oferty Administratora i jego partnerów, oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach (informacje handlowe).

Każdy Newsletter z informacją handlową wyraźnie ją wyodrębnia i w sposób niebudzący wątpliwości oznacza jej handlowy charakter.

Informacja handlowa zawiera oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana

oraz jego adresy elektroniczne. Opis form działalności promocyjnej oraz jednoznaczne określenie warunków niezbędnych

do skorzystania z tych korzyści, o ile są składnikiem oferty, wszelkie informacje, które mogą mieć

wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia. Użytkownik może w każdej

chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez rozwiązanie umowy zgodnie z trybem rozwiązywania

umowy określonym niniejszym Regulaminem.

 

Rozdział 5. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy

§5

Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawarta jest na czas nieokreślony. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę,

którą może w każdej chwili rozwiązać poprzez przesłanie do Administratora wiadomości email z wiadomością o rozwiązaniu umowy.

Administrator może ją rozwiązać drogą oświadczenia wysłanego na podany adres e-mail. Okres wypowiedzenia

umowy wynosi 72 godziny. Umowa o świadczenie Pakietu Członkowskiego zawarta jest na czas określony.

Datą zawarcia umowy jest spełnienie wszystkich warunków rejestracji dla Klubowicza. Rozwiązanie umowy przez Członka

następuje poprzez przesłanie do Administratora wiadomości email z wiadomością o rozwiązaniu umowy.

Administrator może rozwiązać umowę w przypadku złamania Regulaminu przez

Użytkownika lub zaprzestania działalności Serwisu www.paz.org.pl lub nie opłacenie przez Członka składki członkowskiej.

Administrator rozwiązuje Umowę poprzez wysłanie wymówienia e-mailem i skasowanie Pakietu Członkowskiego.

Okres wypowiedzenia umowy wynosi 72 godziny. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem w

trybie natychmiastowym, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu www.paz.org.pl i Administratora

oraz Partnerów serwisu

 

Rozdział 6. Postępowanie reklamacyjne

§6

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora. Rozpatrzenie reklamacji następuje

w ciągu 7 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika.

Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z

nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

Reklamacje składane do Administratora dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu

www.paz.org.pl nie będą rozpatrywane. Administrator nie ma obowiązku przekazywania reklamacji

właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

 

Rozdział 7. Dane osobowe, polityka prywatności

§7

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych

w Regulaminie, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie

www.paz.org.pl, i mogą być przetwarzane przez administratora w celach statystycznych i marketingowych.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne

zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający

specjalne upoważnienia nadane przez Administratora (administratora danych). Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu

w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których

udział w Serwisie www.paz.org.pl został zakończony ze względu na działania niedozwolone Regulaminem, Administrator

może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy

jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych

w przepisach prawa. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Administrator może również

udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych),

ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Administratorem w tym zakresie). Podmiot,

który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych)

do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Administrator może również udostępnić

zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa

organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Administratora jest archiwizowana i może w niektórych

przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych. Niedopuszczalne są działania Użytkownika mogące utrudniać lub

destabilizować działanie Serwisu www.paz.org.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik

dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne rozwiązanie z nim umowy. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji

serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Użytkownik jest zobowiązany

w szczególności do: a/ powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu

www.paz.org.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, b/ przestrzegania autorskich

praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych

i przemysłowych innych osób, c/ powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych

Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej

zgody chyba, że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie

www.paz.org.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem: a/ oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego

upoważnienia, umieszczania informacji i linków do stron szkodliwych, b/ zamieszczania w Serwisie www.paz.org.pl treścibezprawnych,

obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych

moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Użytkownik publikując treść stanowiącą utwór

w rozumieniu ustawy o prawach autorskich oświadcza, że jest jej autorem lub jest uprawniony do eksploatacji utworu, co najmniej

w zakresie określonym treścią niniejszego Regulaminu na podstawie  zawartej z Autorem umowy o przeniesienie

majątkowych praw autorskich, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik

wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Profilu.

Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy

formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza,

jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub

odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć

o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z prospołecznym i prozdrowotnym charakterem Serwisu www.paz.org.pl.

Administrator może usunąć zdjęcia uznane przez niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia

Użytkownika o tym fakcie.

11. Administrator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia treści w Profilu, których treść jest sprzeczna z Regulaminem

lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu www.paz.org.pl lub szkodzi innym Użytkownikom serwisu

 

Rozdział 8. Prawa autorskie

§8

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Serwisie www.paz.org.pl wyraża zgodę na

wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Użytkownik uprawniony jest do korzystania

z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu

w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Serwisie www.paz.org.pl w zakresie własnego użytku

osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie

za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu. Użytkownik publikujący w Serwisie

www.paz.org.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora z tytułu

nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z serwisu www.paz.org.pl tych treści). Użytkownik udziela Administratorowi

prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych

przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych, jako fragment szerszej całości (np. pytań i odpowiedzi, dyskusji na forum

zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

 

Rozdział 9. Odpowiedzialność

§9

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie www.paz.org.pl

przez Użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę

wywołaną jego działaniami w Serwisie www.paz.org.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy

służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu www.paz.org.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa

się na wyłączne na ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a

także dostarczane za pośrednictwem serwisu www.paz.org.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją Administratora, co do ich

wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności. Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne

oferowanych przez Partnerów Serwisu produktów i usług. Nie odpowiada także za skutki

niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu www.paz.org.pl, zobowiązań

oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. Administrator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania

Serwisu www.paz.org.pl w całości albo w części. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia o

bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych

danych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w

wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody

powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu www.paz.org.pl.

Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów,

do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie www.paz.org.pl. Użytkownik ponosi pełną

odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje odsyłacz zamieszczany przez niego w

Serwisie www.paz.org.pl. Serwis www.paz.org.pl ma charakter informacyjny. Stosowanie ich odbywa się

wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika serwisu. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące diety, samopoczucia, czy dolegliwości

skontaktuj się z lekarzem.

 

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

§10

Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy,

zatem nie przysługuje Użytkownikowi/konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art.

10 ustawy o ochronie praw konsumentów. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez

podpisu odbiorcy w przypadku zamówienia usług płatnych. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie

www.paz.org.pl należą do Admiratora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego Regulaminu Administrator zobowiązuje się powiadomić

drogą elektroniczną tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio. Jeżeli w terminie

wskazanym w powiadomieniu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez

Użytkownika przyjęte z datą powiadomienia. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi

oraz sposobu działania Serwisu www.paz.org.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności,

przeniesienia praw na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności

związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.

Serwis www.paz.org.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi

do wiadomości publicznej. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz

mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Serwis www.paz.org.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi

przeglądarkami internetowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty

elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu,

oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia email od Administratora.

Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Administratora.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu www.paz.org.pl , które

mogą być spowodowane siłą wyższą (m.in. awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło,

światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania

polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań). Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy

wyłącznie do Administratora. 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie

www.paz.org.pl Jest dostępny w siedzibie Administratora i na stronie www.paz.org.pl.

Uwaga! Treści serwisu www.paz.org.pl mają charakter informacyjny i stosowanie ich odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność

Użytkownika serwisu. Informacje te nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem, służyć samo diagnozie lub samoleczeniu.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twojego stanu zdrowia - skonsultuj się z lekarzem.