Polska Akademia Zdrowia

Aktualności

Walne Zebranie PAZ 15 Czerwca 2020

01-06-2020

Zawiadamiam o zwołaniu Walnego Zebrania Polskiej Akademii Zdrowia na dzień 15.06.2020 ( poniedziałek)

na godzinę 14.00. Drugi termin 14.30. Zgromadzenie odbędzie się w miejscowości Starowa Góra 95-030, ul. Okienna 1.

 

Porządek obrad obejmuje:

1. otwarcie obrad i powitanie zebranych

2. wybór przewodniczącego

3. wybór sekretarza,

4. uchwalenie porządku obrad

5. sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 r. w tym sprawozdanie finansowe

6. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu

8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

9. udzielenie absolutorium członkom Zarządu

10. udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej

11. wolne wnioski

12. zakończenie obrad 

                                                                                          Marek Wawrzeńczyk

                                                                                         Prezes Zarządu PAZ